blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Leeuwarden
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Leeuwarden Accountants

Feenstra
Elzenstraat 7
8924JN  LEEUWARDEN
058-2655526

Er zijn administratiekantoren gevonden in Leeuwarden Administratiekantoren

Fidion
Giekstraat 13-C
8937AW  LEEUWARDEN

Er zijn advocatenkantoren gevonden in Leeuwarden Advocatenkantoren

Deloitte MKB Accountancy & Advies B.V.
Sophialaan 30
8911AE  LEEUWARDEN
058-2999300

Er zijn antiekwinkels gevonden in Leeuwarden Antiekwinkels

Emmakade 2 Antiek
Emmakade 2
8933AS  LEEUWARDEN
058-2153464

Er zijn apotheken gevonden in Leeuwarden Apotheken

Sonnega
Tweebaksmarkt 28
8911KX  LEEUWARDEN
058-2123057

Er zijn architectenbureaus gevonden in Leeuwarden Architectenbureaus

Nice House Architectuur
Maagdepalm 132
8935NH  LEEUWARDEN
058-2130511

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Leeuwarden Assurantietussenpersonen

Hottinga FinanciŽle Diensten
Moleplaat 51
8939DS  LEEUWARDEN
058-2889163

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Leeuwarden Automatiseringsbureaus

LogicaCMG Business Process Outsourcing B.V.
Sophialaan 6
8911AE  LEEUWARDEN
058-2941700

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Leeuwarden Autoplaatwerk-spuiterijen

Posthuma
Morseweg 5
8912BG  LEEUWARDEN
058-2125575

Er zijn autoreparateurs gevonden in Leeuwarden Autoreparateurs

Berg & Zonen
Bredeplaats 9
8911EP  LEEUWARDEN
058-2137063

Er zijn autowasserijen gevonden in Leeuwarden Autowasserijen

Mobiele Carwash
Invasiestraat 15
8923CA  LEEUWARDEN

Er zijn banken gevonden in Leeuwarden Banken

Friesland Bank
Brandemeer 98
8918GJ  LEEUWARDEN
058-2660555

Er zijn basisscholen gevonden in Leeuwarden Basisscholen

Ver. v. Prot. Chr. Basisond. in de Gemeente Leeuwarden
Margaretha de Heerstraat 2
8921AK  LEEUWARDEN

Er zijn beddenwinkels gevonden in Leeuwarden Beddenwinkels

Beter Bed
De Centrale 37
8924CZ  LEEUWARDEN
058-2132237

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Leeuwarden Belastingadviseurs

Vellinga c.s. Belastingadviseurs
Voorstreek 103-A
8911JM  LEEUWARDEN
058-2650470

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Leeuwarden Binnenhuisarchitecten

Louise Cohen
Bongastate 13
8926PJ  LEEUWARDEN
058-2660345

Er zijn binnenvaart gevonden in Leeuwarden Binnenvaart

Sijbranda
Julianalaan 58B
8932AC  LEEUWARDEN
058-2158504

Er zijn bloemisten gevonden in Leeuwarden Bloemisten

Blomke Fan Romke
Noorderweg
8911ES  LEEUWARDEN
058-2131222

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Leeuwarden Boekenspecialisten

Noord Nederlandsche Boekhandel B.V.
Voorstreek 34
8911JR  LEEUWARDEN
058-2123827

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Leeuwarden Boekenuitgeverijen

Bornmeer
Haniasteeg 57
8911BX  LEEUWARDEN
058-2128706

Er zijn bouwmarkten gevonden in Leeuwarden Bouwmarkten

Gamma Bouwmarkt Leeuwarden
Slauerhoffweg 2
8912BH  LEEUWARDEN
058-2124044

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Leeuwarden Bouwspecialisten

VDV Betonrenovatie & Kunststofvloeren
Jozef Israelsstraat 26
8932HT  LEEUWARDEN
058-7074260

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Leeuwarden Bruingoedwinkels

T.V.-Huis
Schrans 81
8932NB  LEEUWARDEN
058-2890510

Er zijn cafes gevonden in Leeuwarden Cafes

Smuldorado
Jan van Scorelstraat 53-55
8932CZ  LEEUWARDEN
058-2121777

Er zijn cateraars gevonden in Leeuwarden Cateraars

Toko Raden Mas
Zuidvliet 52
8921BM  LEEUWARDEN
058-2163739

Er zijn computerwinkels gevonden in Leeuwarden Computerwinkels

Kitronic Multimedia
Herenwaltje 10
8911HN  LEEUWARDEN

Er zijn cv-installateurs gevonden in Leeuwarden Cv-installateurs

Brink Klussenbedrijf
Veldbies 12
8935PZ  LEEUWARDEN

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Leeuwarden Dakdekkers-dakconstructeurs

Timmer Dakbedekkingen B.V.
Nynke van Hichtumwei 47
8915JG  LEEUWARDEN
058-2123310

Er zijn dansscholen gevonden in Leeuwarden Dansscholen

Eurodance B.V.
Amperestraat 6
8912AD  LEEUWARDEN
058-2161619

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Leeuwarden Dierenwinkels

Terraplus
Voorstreek 73
8911JL  LEEUWARDEN

Er zijn discos gevonden in Leeuwarden Discos

Fire Palace B.V.
Nieuwestad 49
8911CJ  LEEUWARDEN
058-2165105

Er zijn drankwinkels gevonden in Leeuwarden Drankwinkels

Gall & Gall - eig. G. Riewald
Bilgaardpassage 81
8918HT  LEEUWARDEN
058-2663999

Er zijn dumpzaken gevonden in Leeuwarden Dumpzaken

Offro
Apolloweg 21P-R
8938AT  LEEUWARDEN

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Economisch-adviesbureaus

Omny Vastgoed B.V.
Heliconweg 52
8914AT  LEEUWARDEN
058-2941633

Er zijn fietswinkels gevonden in Leeuwarden Fietswinkels

Jan Terpstra & Zn. Tweewielerspecialisten
Verlengde Schrans 150
8932NT  LEEUWARDEN
058-2129088

Er zijn fitnesscentra gevonden in Leeuwarden Fitnesscentra

Fitplan Leeuwarden
Groningerstraatweg 354
8924JH  LEEUWARDEN
058-2668320

Er zijn fotografen gevonden in Leeuwarden Fotografen

Visser & De Graef B.V.
Leeuwerikstraat 40
8916CE  LEEUWARDEN
0582-130849

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Leeuwarden Fotografiewinkels

Tjerk de Jong Fotografie
Ruiterskwartier 109
8911BR  LEEUWARDEN
058-2122515

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Leeuwarden Fysiotherapeuten

Prevent Touch Bedrijfsdiensten
Groningerstraatweg 16
8921TP  LEEUWARDEN
058-2121653

Er zijn glazenwassers gevonden in Leeuwarden Glazenwassers

Vietmeijer Schoonmaakdienstverlening
Taniaburg 66
8926LZ  LEEUWARDEN
058-2131092

Er zijn goederenvervoer gevonden in Leeuwarden Goederenvervoer

Meertrans
De Gealanden 175
8918KG  LEEUWARDEN
058-2660137

Er zijn grondverzetters gevonden in Leeuwarden Grondverzetters

Gebr. Pol
Siriusweg 2
8938BB  LEEUWARDEN
058-2848600

Er zijn hardware-consultants gevonden in Leeuwarden Hardware-consultants

Dionit automatisering
Zenegroen 125
8935KD  LEEUWARDEN

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Leeuwarden Hondentrimsalons

Tineke
Lekkumerweg 84
8923BB  LEEUWARDEN
058-2665973

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Leeuwarden Horloge-reparateurs

Venema
Ferdinand Bolstraat 107
8932JN  LEEUWARDEN
058-2128944

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Leeuwarden Hotelrestaurants

Eden Oranje Hotel
Stationsweg 4
8911AG  LEEUWARDEN

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Leeuwarden Hoveniersbedrijven

Tuincentrum Beek
Verlengde Schrans 43
8932NK  LEEUWARDEN
058-2887688

Er zijn incassobureaus gevonden in Leeuwarden Incassobureaus

Debitrain B.V.
Pallasweg 10
8938AS  LEEUWARDEN
058-2677520

Er zijn interieurbouwers gevonden in Leeuwarden Interieurbouwers

Jong
Achter de Hoven 200
8933CV  LEEUWARDEN
058-2123418

Er zijn internetproviders gevonden in Leeuwarden Internetproviders

Ultra Telecom
Nieuwe Oosterstraat 17
8911KM  LEEUWARDEN

Er zijn jachthavens gevonden in Leeuwarden Jachthavens

Gerben van der Weij Botenservice
Himpenserdyk 12
8939BZ  LEEUWARDEN
058-2883131

Er zijn juweliers gevonden in Leeuwarden Juweliers

Remark
Nieuwestad 18
8911CS  LEEUWARDEN
058-2129291

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Leeuwarden Kampeerterreinen

Kleine Wielen
De Groene Ster 14
8926XE  LEEUWARDEN
0511-431660

Er zijn kappers gevonden in Leeuwarden Kappers

Postma
Weerd 20
8911HM  LEEUWARDEN
058-2128276

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Leeuwarden Keukenspecialisten

Duijsen B.V.
Tijnjedyk 87
8936AC  LEEUWARDEN
058-2801182

Er zijn kinderopvang gevonden in Leeuwarden Kinderopvang

Tante Julia / Franch & Free Gastouder
Kingmastate 25
8926NA  LEEUWARDEN
058-2551114

Er zijn klusbedrijven gevonden in Leeuwarden Klusbedrijven

Tarnava Tehnic Klusbedrijf
Salomonszegel 17
8935SB  LEEUWARDEN

Er zijn koeriers gevonden in Leeuwarden Koeriers

Veenstra Koeriersdienst
Humaldastate 17
8926RD  LEEUWARDEN
058-2650703

Er zijn kunstwinkels gevonden in Leeuwarden Kunstwinkels

Roos van Tudor
Eewal 47-49
8911GR  LEEUWARDEN
058-2161636

Er zijn lasbedrijven gevonden in Leeuwarden Lasbedrijven

Nardino Chaanbi
Cambuurstraat 21
8921HP  LEEUWARDEN

Er zijn loodgieters gevonden in Leeuwarden Loodgieters

Rioolwacht B.V.
Zuiderkruisweg 14
8938AP  LEEUWARDEN
058-2848691

Er zijn makelaars gevonden in Leeuwarden Makelaars

Makelaardij Popma
Harlingersingel 23
8913CJ  Leeuwarden
058-2121480

Er zijn maneges gevonden in Leeuwarden Maneges

Manege Molenruiters
Fioringras 11
8935BM  LEEUWARDEN

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Leeuwarden Massagesalons-afslankstudios

Elena Sportmassage
De Bird 5-4
8918ES  LEEUWARDEN

Er zijn metselaars gevonden in Leeuwarden Metselaars

Jarosz
Auke Stellingwerfstraat 8
8921NW  LEEUWARDEN
058-2162558

Er zijn meubelmakers gevonden in Leeuwarden Meubelmakers

Historica
Zuidvliet 120
8921BM  LEEUWARDEN
058-2133888

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Leeuwarden Meubelstoffeerders

Sedilis
Jan Steenstraat 35
8932EA  LEEUWARDEN
058-2135878

Er zijn meubelzaken gevonden in Leeuwarden Meubelzaken

Wooncentrum Zijlstra
Kelvinstraat 9
8912AN  LEEUWARDEN
058-2121000

Er zijn modeontwerpers gevonden in Leeuwarden Modeontwerpers

Baal Design
De Lauwers 4
8939BW  LEEUWARDEN
058-2801417

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Leeuwarden Motorfietswinkels

Motoport Leeuwarden C.V.
Jupiterweg 19
8938AD  LEEUWARDEN
058-2800100

Er zijn notarissen gevonden in Leeuwarden Notarissen

Adema Gast Wierda Notarissen
Willemskade 11
8911AX  LEEUWARDEN
058-2945675

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Leeuwarden Opinieonderzoekers

Visimar
Ried 24
8931HA  LEEUWARDEN
058-2890094

Er zijn opticiens gevonden in Leeuwarden Opticiens

Post & Everaarts
Nieuwestad 89
8911CL  LEEUWARDEN
058-2123576

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Organisatie-adviesbureaus

Salieblad Management Advies & Ondersteuning
Rooswinkelstate 42
8925LJ  LEEUWARDEN
058-2660046

Er zijn parfumerie gevonden in Leeuwarden Parfumerie

See & Buy
Tuinen 5A
8911KB  LEEUWARDEN
058-2153739

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Leeuwarden Participatiemaatschappijen

Parkeergarages Leeuwarden B.V.
Zaailand 5
8911BL  LEEUWARDEN
058-2128005

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Leeuwarden Passagiersvaart-veerdiensten

Collage Charter
Harlingertrekweg 57
8913HR  LEEUWARDEN
058-2159826

Er zijn pensions gevonden in Leeuwarden Pensions

Bordine Bed & Breakfast and Studiorent
Bordineweg 113
8931AN  LEEUWARDEN

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Leeuwarden Postorderbedrijven

Trinks Computers
Salomonszegel 88
8935SH  LEEUWARDEN

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Leeuwarden Projectontwikkelaars

Elbaster Tunen B.V.
Einsteinweg 3
8912AP  LEEUWARDEN

Er zijn psychologen gevonden in Leeuwarden Psychologen

Psycho Sociale Therapie Praktijk Siny Plooij
Eebuurt 32
8911EV  LEEUWARDEN
058-2124231

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Leeuwarden Publicrelationbureaus

Bens Visuals B.V.
Oostergrachtswal 47
8921AB  LEEUWARDEN
058-2954747

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Rechtskundig-adviesbureaus

Nico van der Wal/Advies
Sleutelbloem 24
8935RP  LEEUWARDEN
058-2881801

Er zijn reclamebureaus gevonden in Leeuwarden Reclamebureaus

Clarify Entertainment
Jan Lievensstraat 43
8932AX  LEEUWARDEN
058-8443875

Gesponsorde links

Er zijn reclamedrukkerijen gevonden in Leeuwarden Reclamedrukkerijen

Drukvast
Veestraat 9
8921NB  LEEUWARDEN
058-2168164

Er zijn registeraccountants gevonden in Leeuwarden Registeraccountants

Weistra & Van der Meer Accountants B.V.
Alexander Cohenwei 14
8914BG  LEEUWARDEN
058-2159355

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Leeuwarden Reisbemiddelaars

BE Fast, Fly! B.V.
Grote Kerkstraat 20H
8911EC  LEEUWARDEN
050-8003031

Er zijn reisorganisaties gevonden in Leeuwarden Reisorganisaties

Schone Streven
Tuinen 36
8911KE  LEEUWARDEN
058-2137706

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Leeuwarden Religieuze-organisaties

Water in Wijn
Mr. P.J. Troelstraweg 36
8917CM  LEEUWARDEN

Er zijn rijscholen gevonden in Leeuwarden Rijscholen

Vlietstra
Vogelkersstraat 12
8924EB  LEEUWARDEN
058-2673302

Er zijn schadeverzekeraars gevonden in Leeuwarden Schadeverzekeraars

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA
De Eenhoorn 2
8932NX  LEEUWARDEN
058-2884444

Er zijn schilders gevonden in Leeuwarden Schilders

Schilderwerken Theo Haarsma
Franklinstraat 15
8921ES  LEEUWARDEN
058-2151909

Er zijn schoenreparatie gevonden in Leeuwarden Schoenreparatie

Op den Kelder
Zuidvliet 258
8921BN  LEEUWARDEN
058-2138869

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Leeuwarden Schoonmaakbedrijven

Asito Leeuwarden Zuid B.V.
Snekertrekweg 371
8912AA  LEEUWARDEN
058-2162000

Er zijn sloopbedrijven gevonden in Leeuwarden Sloopbedrijven

Postma
James Wattstraat 25
8912AS  LEEUWARDEN
058-2134973

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Leeuwarden Sociaal-cultureel-werk

ter Herdenking van de Gevallenen op Vier Mei
Oldehoofsterkerkhof 2
8911DH  LEEUWARDEN

Er zijn software-consultants gevonden in Leeuwarden Software-consultants

Bcmi
Lautastate 72
8925HS  LEEUWARDEN
058-2661619

Er zijn software-producenten gevonden in Leeuwarden Software-producenten

TeqnoBase B.V.
Sint Jacobsstraat 28
8911HV  LEEUWARDEN
058-2987171

Er zijn speciaal-basisonderwijs gevonden in Leeuwarden Speciaal-basisonderwijs

Openbaar Zml Onderwijs Noordwest Friesland
Sem Dresdenstraat 4
8915BZ  LEEUWARDEN

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Leeuwarden Speelgoedwinkels

Treinen Passage
Sint Jacobsstraat 38-40
8911HV  LEEUWARDEN
058-2139100

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Leeuwarden Sport-speciaalzaken

Friese Kartshop
Achter de Hoven 47
8933AG  LEEUWARDEN

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Stedebouwkundig-adviesbureaus

Heins Advies
Emmakade 71
8921AG  LEEUWARDEN
058-2136729

Er zijn stratenmakers gevonden in Leeuwarden Stratenmakers

CARO bestratingen
Keizerskroon 7
8935LK  LEEUWARDEN
058-2881227

Er zijn stukadoren gevonden in Leeuwarden Stukadoren

Flisijn
Venusweg 9
8938BC  LEEUWARDEN
058-2883283

Er zijn tabakswinkels gevonden in Leeuwarden Tabakswinkels

Kamp
Schrans 115
8932ND  LEEUWARDEN
058-2890033

Er zijn tandartsen gevonden in Leeuwarden Tandartsen

Ommeren B.V.
Groningerstraatweg 103
8922GB  LEEUWARDEN
058-2665015

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Leeuwarden Tandtechnische-bedrijven

Kooistra Tandtechnisch Laboratorium
Celsiusweg 8
8912AN  LEEUWARDEN
058-2122212

Er zijn taxibedrijven gevonden in Leeuwarden Taxibedrijven

Taxi Rent
Pieter Feddesstraat 53
8921BZ  LEEUWARDEN
058-2132878

Er zijn tegelzetters gevonden in Leeuwarden Tegelzetters

Meulen Tegelhandel en Zetbedrijf
Mercuriusweg 6
8938AR  LEEUWARDEN
058-2891010

Er zijn telecomwinkels gevonden in Leeuwarden Telecomwinkels

for Telecom
Wirdumerdijk 20
8911CD  LEEUWARDEN
058-2948610

Er zijn textiel-winkels gevonden in Leeuwarden Textiel-winkels

Jansma Woonstijl
Voorstreek 2
8911JN  LEEUWARDEN
058-2136862

Er zijn thuiszorg gevonden in Leeuwarden Thuiszorg

Thuiszorg het Friese Land
Tesselschadestraat 29
8913HA  LEEUWARDEN
0582337474

Er zijn timmermannen gevonden in Leeuwarden Timmermannen

Meijerhof Montagebedrijf
Azaleastraat 52
8922GL  LEEUWARDEN
058-2675265

Er zijn transporteurs gevonden in Leeuwarden Transporteurs

Express4you A.H. den Hartog
Johan Winklerwei 275
8915ET  LEEUWARDEN

Er zijn tuincentra gevonden in Leeuwarden Tuincentra

Thuiskweker
Amperestraat 16B
8912AD  LEEUWARDEN
058-2157007

Er zijn uitleenbedrijven gevonden in Leeuwarden Uitleenbedrijven

GV Detachering
Voltastraat 8
8912AE  LEEUWARDEN
058-2157005

Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Leeuwarden Uitzendbureaus

Olympia Uitzendburo-eig. H. van Rheenen
Klein Schavernek 8A
8911BV  LEEUWARDEN
058-2157570

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Leeuwarden Vakantiehuizen

Vakantiedorp Het Grootslag B.V.
Willemskade 17
8911AX  LEEUWARDEN
058-2159440

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Leeuwarden Veeteelt-diensten

Ploeg Agri Projects
Europaplein 30-S
8916HH  LEEUWARDEN
058-2154288

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Leeuwarden Verhuur-personenautos

Marlis B.V.
Snekertrekweg 87
8912AB  LEEUWARDEN
058-2162016

Er zijn vertalers gevonden in Leeuwarden Vertalers

Groenhof Vertalingen
Pasteurweg 60
8921VS  LEEUWARDEN
058-2674397

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Leeuwarden Verzorgingshuizen

Eezicht
Dirk Zeperweg 2
8917AZ  LEEUWARDEN

Er zijn videotheken gevonden in Leeuwarden Videotheken

Videokring Europa
Schrans 71
8932NB  LEEUWARDEN
058-2800310

Er zijn viswinkels gevonden in Leeuwarden Viswinkels

Schootstra Visspecialist
Schrans 119
8932ND  LEEUWARDEN
058-2890289

Er zijn vloerleggers gevonden in Leeuwarden Vloerleggers

Bouwhuis Parket
Pieter Langendijkstraat 13
8914AE  LEEUWARDEN
058-2135359

Er zijn webdesigners gevonden in Leeuwarden Webdesigners

Chris10
Corellistraat 73C
8915BT  LEEUWARDEN

Er zijn webhosting gevonden in Leeuwarden Webhosting

Kies-Friesland.NL
Averkampstraat 7
8916EL  LEEUWARDEN
058-2127706

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Leeuwarden Woningbouwverenigingen

Nieuw Wonen Friesland
Marshallweg 9
8912AC  LEEUWARDEN
058-2334111

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Leeuwarden Woningstoffeerderijen

Jong
Valeriusstraat 31-C
8916CW  LEEUWARDEN
058-2165037

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Leeuwarden Zitmeubel-makers

Egbert Sturing Maatwerk in Meubelen en Houten Vloeren
Castorweg 12
8938BE  LEEUWARDEN
058-2134250

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid