blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Leeuwarden
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Leeuwarden Accountants

Hemstra & Partners
Huizumerlaan 5
8934BC  LEEUWARDEN
058-2890891

Er zijn administratiekantoren gevonden in Leeuwarden Administratiekantoren

Altenburg
Goudenregenstraat 66
8922CS  LEEUWARDEN
058-2660097

Er zijn advocatenkantoren gevonden in Leeuwarden Advocatenkantoren

Omny Advocaten B.V.
Heliconweg 52
8914AT  LEEUWARDEN
058-2941661

Er zijn antiekwinkels gevonden in Leeuwarden Antiekwinkels

Brugwachter V.O.F.
Kanaalstraat 2
8933AL  LEEUWARDEN
058-2159104

Er zijn apotheken gevonden in Leeuwarden Apotheken

C.V.
Kruisdobbe 6
8939BB  LEEUWARDEN
058-2131503

Er zijn architectenbureaus gevonden in Leeuwarden Architectenbureaus

Achterbosch Architectuur B.V.
Oosterkade 72
8911KJ  LEEUWARDEN
058-2343131

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Leeuwarden Assurantietussenpersonen

Friesland Direkt B.V.
Zuiderplein 23A
8911AN  LEEUWARDEN
058-2122165

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Leeuwarden Automatiseringsbureaus

Compris
Dokkumerstraat 22
8922AT  LEEUWARDEN
058-2135008

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Leeuwarden Autoplaatwerk-spuiterijen

Terpstra Radiateuren
Celsiusweg 7
8912AM  LEEUWARDEN
058-2123481

Er zijn autoreparateurs gevonden in Leeuwarden Autoreparateurs

Boer Leeuwarden B.V.
Zuiderkruisweg 5
8938AP  LEEUWARDEN
058-2882188

Er zijn autowasserijen gevonden in Leeuwarden Autowasserijen

Car Care
Orionweg 37-A3
8938AG  LEEUWARDEN

Er zijn banken gevonden in Leeuwarden Banken

CoŲperatieve Rabobank Leeuwarden-NW Friesland UA
Kruisdobbe 2
8939BB  LEEUWARDEN
058-2334433

Er zijn basisscholen gevonden in Leeuwarden Basisscholen

Vosseburcht OBS de
Coornhertstraat 8
8913HK  LEEUWARDEN
058-2127627

Er zijn beddenwinkels gevonden in Leeuwarden Beddenwinkels

Beter Bed
De Centrale 37
8924CZ  LEEUWARDEN
058-2132237

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Leeuwarden Belastingadviseurs

Weistra & van der Meer Belastingadv. B.V.
Alexander Cohenwei 14
8914BG  LEEUWARDEN
058-2159355

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Leeuwarden Binnenhuisarchitecten

Louise Cohen
Bongastate 13
8926PJ  LEEUWARDEN
058-2660345

Er zijn binnenvaart gevonden in Leeuwarden Binnenvaart

M/s Lydios
Canadezenlaan 190
8923AA  LEEUWARDEN

Er zijn bloemisten gevonden in Leeuwarden Bloemisten

Zijdelinq
Herenwaltje 7
8911HN  LEEUWARDEN

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Leeuwarden Boekenspecialisten

Bruna-eig. V.O.F. Lindeboom/Van Asperen
Tijnjedyk 76
8936AD  LEEUWARDEN
058-2575878

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Leeuwarden Boekenuitgeverijen

Libre B.V.
Siriusweg 7
8938BB  LEEUWARDEN
058-2668553

Er zijn bouwmarkten gevonden in Leeuwarden Bouwmarkten

Gamma Bouwmarkt Leeuwarden
Slauerhoffweg 2
8912BH  LEEUWARDEN
058-2124044

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Leeuwarden Bouwspecialisten

Poortman
De Ruyterweg 43
8921KJ  LEEUWARDEN

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Leeuwarden Bruingoedwinkels

Jong Satelliet
Sjaerdemaslot 22
8926KK  LEEUWARDEN

Er zijn cafes gevonden in Leeuwarden Cafes

It Bregje
Weideflora 287
8935GR  LEEUWARDEN
058-2886260

Er zijn cateraars gevonden in Leeuwarden Cateraars

Rita Tekkelenburg traiteur
Noordersingel 62
8917BB  LEEUWARDEN
058-2126568

Er zijn computerwinkels gevonden in Leeuwarden Computerwinkels

MacMe B.V.
Nieuwestad 93
8911CL  LEEUWARDEN
058-2156015

Er zijn cv-installateurs gevonden in Leeuwarden Cv-installateurs

Postma
Schapestraat 78-1
8921PR  LEEUWARDEN
058-2155139

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Leeuwarden Dakdekkers-dakconstructeurs

Adema
Zenegroen 239
8935KJ  LEEUWARDEN

Er zijn dansscholen gevonden in Leeuwarden Dansscholen

Academia Baile Flamenco
Sacramentsstraat 24
8911GK  LEEUWARDEN
050-5250896

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Leeuwarden Dierenwinkels

Anisol
Rengerslaan 8
8917DD  LEEUWARDEN

Er zijn discos gevonden in Leeuwarden Discos

Fire Palace B.V.
Nieuwestad 49
8911CJ  LEEUWARDEN
058-2165105

Er zijn drankwinkels gevonden in Leeuwarden Drankwinkels

Robert Friso
Grote Kerkstraat 7
8911DZ  LEEUWARDEN

Er zijn dumpzaken gevonden in Leeuwarden Dumpzaken

Makena Enterprise
De Hooidollen 75
8918HX  LEEUWARDEN

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Economisch-adviesbureaus

Skinef
Keetwaltje 1
8921EV  LEEUWARDEN

Er zijn fietswinkels gevonden in Leeuwarden Fietswinkels

Jan Terpstra & Zn. Tweewielerspecialisten
Verlengde Schrans 150
8932NT  LEEUWARDEN
058-2129088

Er zijn fitnesscentra gevonden in Leeuwarden Fitnesscentra

Fysiofitness
Winterakoniet 21
8935JM  LEEUWARDEN
058-2883626

Er zijn fotografen gevonden in Leeuwarden Fotografen

Elske Riemersma Fotografie
Auke Stellingwerfstraat 6
8921NW  LEEUWARDEN
058-2137917

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Leeuwarden Fotografiewinkels

Cifoda B.V.
Uiterdijksterweg 13
8931BK  LEEUWARDEN
058-2884949

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Leeuwarden Fysiotherapeuten

Prevent Touch Bedrijfsdiensten
Groningerstraatweg 16
8921TP  LEEUWARDEN
058-2121653

Er zijn glazenwassers gevonden in Leeuwarden Glazenwassers

Luimstra Schoonmaakservice
Roemer Visscherstraat 5
8913HH  LEEUWARDEN

Er zijn goederenvervoer gevonden in Leeuwarden Goederenvervoer

Postma Transport
Icarusweg 1
8938AX  LEEUWARDEN
058-2884204

Er zijn grondverzetters gevonden in Leeuwarden Grondverzetters

Gebr. Pol
Siriusweg 2
8938BB  LEEUWARDEN
058-2848600

Er zijn hardware-consultants gevonden in Leeuwarden Hardware-consultants

Dionit automatisering
Zenegroen 125
8935KD  LEEUWARDEN

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Leeuwarden Hondentrimsalons

Favoriet
De Anjen 60
8918LN  LEEUWARDEN
058-2137960

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Leeuwarden Horloge-reparateurs

Groenenberg Uurwerkmaker en Goudsmid
Zuiderplein 5
8911AM  LEEUWARDEN
058-2125368

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Leeuwarden Hotelrestaurants

Schatten van Leeuwarden
Hofplein 29
8911HJ  LEEUWARDEN
058-2162180

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Leeuwarden Hoveniersbedrijven

Tuincentrum Beek
Verlengde Schrans 43
8932NK  LEEUWARDEN
058-2887688

Er zijn incassobureaus gevonden in Leeuwarden Incassobureaus

AFI Algemeen Financieel Incassobedrijf
Zuidergrachtswal 19-20
8933AE  LEEUWARDEN
058-2999999

Er zijn interieurbouwers gevonden in Leeuwarden Interieurbouwers

Jong
Achter de Hoven 200
8933CV  LEEUWARDEN
058-2123418

Er zijn internetproviders gevonden in Leeuwarden Internetproviders

Ultra Telecom
Nieuwe Oosterstraat 17
8911KM  LEEUWARDEN

Er zijn jachthavens gevonden in Leeuwarden Jachthavens

Gerben van der Weij Botenservice
Himpenserdyk 12
8939BZ  LEEUWARDEN
058-2883131

Er zijn juweliers gevonden in Leeuwarden Juweliers

Goldfever
Voorstreek 32A
8911JP  LEEUWARDEN
058-2164365

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Leeuwarden Kampeerterreinen

Taniaburg
Vierhuisterweg 72
8919AH  LEEUWARDEN
058-2662246

Er zijn kappers gevonden in Leeuwarden Kappers

Oosthoek
Coopmansstraat 8
8921ST  LEEUWARDEN
058-2135508

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Leeuwarden Keukenspecialisten

Keukenkanjer Leeuwarden
Tijnjedyk 85
8936AC  LEEUWARDEN
0223-672790

Er zijn kinderopvang gevonden in Leeuwarden Kinderopvang

Tante Julia / Franch & Free Gastouder
Kingmastate 25
8926NA  LEEUWARDEN
058-2551114

Er zijn klusbedrijven gevonden in Leeuwarden Klusbedrijven

Ruma Vloeronderhoud
Keizerskroon 19
8935LK  LEEUWARDEN
058-2159011

Er zijn koeriers gevonden in Leeuwarden Koeriers

GP Sneltransport
De Kei 183
8918AX  LEEUWARDEN
058-2669771

Er zijn kunstwinkels gevonden in Leeuwarden Kunstwinkels

Roos van Tudor
Eewal 47-49
8911GR  LEEUWARDEN
058-2161636

Er zijn lasbedrijven gevonden in Leeuwarden Lasbedrijven

Stainless Laser Technology B.V. i.o.
Lijsterstraat 15
8917CX  LEEUWARDEN

Er zijn loodgieters gevonden in Leeuwarden Loodgieters

Wijbenga Loodg.- & Electrotechnischbedr.
Apolloweg 20
8938AT  LEEUWARDEN
058-2125334

Er zijn makelaars gevonden in Leeuwarden Makelaars

Makelaardij Sterk
Francois Haverschmidtwei 2
8914BC  Leeuwarden
058-8458234

Er zijn maneges gevonden in Leeuwarden Maneges

Manege Molenruiters
Fioringras 11
8935BM  LEEUWARDEN

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Leeuwarden Massagesalons-afslankstudios

Magic Hands Massage
Anton Mauvestraat 12
8932KH  LEEUWARDEN
058-2124577

Er zijn metselaars gevonden in Leeuwarden Metselaars

Jarosz
Auke Stellingwerfstraat 8
8921NW  LEEUWARDEN
058-2162558

Er zijn meubelmakers gevonden in Leeuwarden Meubelmakers

Warber
Wissesdwinger 48
8911ER  LEEUWARDEN
058-2154038

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Leeuwarden Meubelstoffeerders

Hamersma
Poststraat 35
8911GX  LEEUWARDEN
058-2123005

Er zijn meubelzaken gevonden in Leeuwarden Meubelzaken

Slauerhoff Interieurs
Voorstreek 26
8911JP  LEEUWARDEN
0582124289

Er zijn modeontwerpers gevonden in Leeuwarden Modeontwerpers

Baal Design
De Lauwers 4
8939BW  LEEUWARDEN
058-2801417

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Leeuwarden Motorfietswinkels

Motorado
James Wattstraat 22
8912AS  LEEUWARDEN
058-2887886

Er zijn notarissen gevonden in Leeuwarden Notarissen

HSM Notarissen
Schrans 48
8932NG  LEEUWARDEN
058-2998200

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Leeuwarden Opinieonderzoekers

Assist-Stand
Pieter Stuyvesantweg 232-C
8933GM  LEEUWARDEN

Er zijn opticiens gevonden in Leeuwarden Opticiens

Hans Anders opticiens
Zaailand 133
8911BL  LEEUWARDEN
058-2152618

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Organisatie-adviesbureaus

Idsardi Loopbaanontwikkeling
Fonteinstraat 9B
8913CT  LEEUWARDEN
058-2138164

Er zijn parfumerie gevonden in Leeuwarden Parfumerie

Douglas
Nieuwestad 138
8911DB  LEEUWARDEN
058-2152883

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Leeuwarden Participatiemaatschappijen

Zuidlanden B.V.
Oldehoofsterkerkhof 2
8911DH  LEEUWARDEN
058-2338833

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Leeuwarden Passagiersvaart-veerdiensten

Roi Soleil
Harkemastate 23
8925HD  LEEUWARDEN
058-2662560

Er zijn pensions gevonden in Leeuwarden Pensions

Bordine Bed & Breakfast and Studiorent
Bordineweg 113
8931AN  LEEUWARDEN

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Leeuwarden Postorderbedrijven

Jovibo Trading
Azaleastraat 120A
8922GN  LEEUWARDEN
058-2651813

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Leeuwarden Projectontwikkelaars

Ale Klaver Projectontwikkeling Leeuwarden B.V.
Tijnjedyk 5
8934BT  LEEUWARDEN
058-2887744

Er zijn psychologen gevonden in Leeuwarden Psychologen

Psycho Sociale Therapie Praktijk Siny Plooij
Eebuurt 32
8911EV  LEEUWARDEN
058-2124231

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Leeuwarden Publicrelationbureaus

Profiel P.R.
Gysbert Japicxstraat 27
8933AZ  LEEUWARDEN
058-2129696

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Rechtskundig-adviesbureaus

Vissade
Emmakade 9
8921AD  LEEUWARDEN
058-2120014

Er zijn reclamebureaus gevonden in Leeuwarden Reclamebureaus

Ljouwart
Roodborststraat 10
8916AG  LEEUWARDEN
058-2166363

Gesponsorde links

Er zijn reclamedrukkerijen gevonden in Leeuwarden Reclamedrukkerijen

Akribie Zeefdruk Leeuwarden
Marshallweg 18
8912AC  LEEUWARDEN
058-2133002

Er zijn registeraccountants gevonden in Leeuwarden Registeraccountants

AVM Beheer B.V.
Tesselschadestraat 8
8913HB  LEEUWARDEN
058-2127852

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Leeuwarden Reisbemiddelaars

Kras Trading
Harlingersingel 2
8913CJ  LEEUWARDEN
058-2885552

Er zijn reisorganisaties gevonden in Leeuwarden Reisorganisaties

Schone Streven
Tuinen 36
8911KE  LEEUWARDEN
058-2137706

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Leeuwarden Religieuze-organisaties

Stg. Kerk. & Mens. met een Verst. Handic. N.-Ned.
Bonifatiusplein 21A
8911JT  LEEUWARDEN

Er zijn rijscholen gevonden in Leeuwarden Rijscholen

Hoogeveen
Roptastate 71
8926RM  LEEUWARDEN

Er zijn schadeverzekeraars gevonden in Leeuwarden Schadeverzekeraars

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA
De Eenhoorn 2
8932NX  LEEUWARDEN
058-2884444

Er zijn schilders gevonden in Leeuwarden Schilders

Czepczynski
Auke Stellingwerfstraat 8
8921NW  LEEUWARDEN
058-2162558

Er zijn schoenreparatie gevonden in Leeuwarden Schoenreparatie

Op den Kelder
Zuidvliet 258
8921BN  LEEUWARDEN
058-2138869

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Leeuwarden Schoonmaakbedrijven

Postma
Mesdagstraat 3
8932HZ  LEEUWARDEN
058-2127716

Er zijn sloopbedrijven gevonden in Leeuwarden Sloopbedrijven

Postma
James Wattstraat 25
8912AS  LEEUWARDEN
058-2134973

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Leeuwarden Sociaal-cultureel-werk

Stg. Int. Best.. Overlegorg. Studentenver. Leeuwarden
Annie Westlandstraat 1-4
8923BC  LEEUWARDEN

Er zijn software-consultants gevonden in Leeuwarden Software-consultants

Jamm Internet Service
Osingastate 14
8926LM  LEEUWARDEN
058-2668546

Er zijn software-producenten gevonden in Leeuwarden Software-producenten

Jelmer van der Linde
Eelsmastate 38
8925HM  LEEUWARDEN
058-2665289

Er zijn speciaal-basisonderwijs gevonden in Leeuwarden Speciaal-basisonderwijs

TwalŻk It openbaar ZML onderwijs
Sem Dresdenstraat 4
8915BZ  LEEUWARDEN
058-2122358

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Leeuwarden Speelgoedwinkels

Lancelot Leeuwarden B.V.
Voorstreek 16
8911JP  LEEUWARDEN
058-2137990

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Leeuwarden Sport-speciaalzaken

Sports Up B.V.
Ossekop 3
8911LE  LEEUWARDEN

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Stedebouwkundig-adviesbureaus

Tuingalerie
Het Wijd 5
8939BG  LEEUWARDEN
058-2882769

Er zijn stratenmakers gevonden in Leeuwarden Stratenmakers

Totaalbestratingen Friesland B.V.
Van Ostadestraat 51A
8932JZ  LEEUWARDEN
058-2160909

Er zijn stukadoren gevonden in Leeuwarden Stukadoren

Schat
Gerben Colmjonwei 111
8915GK  LEEUWARDEN

Er zijn tabakswinkels gevonden in Leeuwarden Tabakswinkels

Tiid
Johan Willem Frisostraat 34
8933BP  LEEUWARDEN
058-2129387

Er zijn tandartsen gevonden in Leeuwarden Tandartsen

Tandzorg Eindhoven B.V.
Lange Marktstraat 22A
8911AD  LEEUWARDEN
058-2162006

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Leeuwarden Tandtechnische-bedrijven

Brink
Nieuweburen 132
8911GB  LEEUWARDEN
058-2154058

Er zijn taxibedrijven gevonden in Leeuwarden Taxibedrijven

Connexxion Taxi Services
Vestaweg 38
8938AV  LEEUWARDEN
058-2849520

Er zijn tegelzetters gevonden in Leeuwarden Tegelzetters

Hensema
Marijkestraat 24
8931EA  LEEUWARDEN
058-2885800

Er zijn telecomwinkels gevonden in Leeuwarden Telecomwinkels

Media Zone B.V.
Westersingel 52
8913CL  LEEUWARDEN
058-2335833

Er zijn textiel-winkels gevonden in Leeuwarden Textiel-winkels

Schweigmann
Zaailand 119
8911BL  LEEUWARDEN
058-2134275

Er zijn thuiszorg gevonden in Leeuwarden Thuiszorg

Terminale Thuiszorg Noord-West Friesland
Groningerstraatweg 211
8922GG  LEEUWARDEN

Er zijn timmermannen gevonden in Leeuwarden Timmermannen

Keukenmontage Sluman
Dotingastate 18
8926MP  LEEUWARDEN
058-8443439

Er zijn transporteurs gevonden in Leeuwarden Transporteurs

VinCo Service
Eigen Brood Bovenal 42
8922AZ  LEEUWARDEN

Er zijn tuincentra gevonden in Leeuwarden Tuincentra

Thuiskweker
Amperestraat 16B
8912AD  LEEUWARDEN
058-2157007

Er zijn uitleenbedrijven gevonden in Leeuwarden Uitleenbedrijven

MediPower International B.V.
Lange Marktstraat 22-A
8911AD  LEEUWARDEN
058-2162006

Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Leeuwarden Uitzendbureaus

Intergom Uitzendbureau B.V.
Zuidvliet 300A
8921ET  LEEUWARDEN
058-2990977

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Leeuwarden Vakantiehuizen

Bungalowverhuur De Groene Ster
De Groene Ster 12
8926XE  LEEUWARDEN
0511-430200

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Leeuwarden Veeteelt-diensten

Ploeg Agri Projects
Europaplein 30-S
8916HH  LEEUWARDEN
058-2154288

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Leeuwarden Verhuur-personenautos

Marlis B.V.
Snekertrekweg 87
8912AB  LEEUWARDEN
058-2162016

Er zijn vertalers gevonden in Leeuwarden Vertalers

Bakker-Centrum voor Talenservice
Lieuwenburg 100
8925CL  LEEUWARDEN
058-2675378

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Leeuwarden Verzorgingshuizen

Aldlanstate
Hempenserweg 2
8935AA  LEEUWARDEN
0582883323

Er zijn videotheken gevonden in Leeuwarden Videotheken

Video Thuis
Schrans 22-24
8932NE  LEEUWARDEN
058-2132028

Er zijn viswinkels gevonden in Leeuwarden Viswinkels

Huizumer Zeebanket
Ruysdaelstraat 2
8932EJ  LEEUWARDEN
058-2155511

Er zijn vloerleggers gevonden in Leeuwarden Vloerleggers

PM Vloeren
Zuidvliet 2
8921BL  LEEUWARDEN
058-2991999

Er zijn webdesigners gevonden in Leeuwarden Webdesigners

Smids Designstudio
Harlingertrekweg 85A
8914AV  LEEUWARDEN
058-2136052

Er zijn webhosting gevonden in Leeuwarden Webhosting

Sohosted
Valeriusstraat 13A
8916CT  LEEUWARDEN
058-8443327

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Leeuwarden Woningbouwverenigingen

Woonbedrijf
De Eenhoorn 4
8932NX  LEEUWARDEN
058-2347171

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Leeuwarden Woningstoffeerderijen

Interieur-Projektinrichting Jousma
Ouddeelstraat 8A
8936AX  LEEUWARDEN
058-2880552

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Leeuwarden Zitmeubel-makers

Jan Blom
Zwitserswaltje 5
8911LG  LEEUWARDEN
058-2135138

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid