blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Leeuwarden
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Leeuwarden Accountants

C.V.
Tesselschadestraat 8
8913HB  LEEUWARDEN
058-2127852

Er zijn administratiekantoren gevonden in Leeuwarden Administratiekantoren

Acento Administraties
Arendstuin 46
8911ET  LEEUWARDEN
058-2336017

Er zijn advocatenkantoren gevonden in Leeuwarden Advocatenkantoren

Noordersingel B.V.
Noordersingel 2
8917BA  LEEUWARDEN
058-2122548

Er zijn antiekwinkels gevonden in Leeuwarden Antiekwinkels

Emmakade 2 Antiek
Emmakade 2
8933AS  LEEUWARDEN
058-2153464

Er zijn apotheken gevonden in Leeuwarden Apotheken

D.T.M. Visser Beheer B.V.
Skrokdam 1
8918PL  LEEUWARDEN
058-2660609

Er zijn architectenbureaus gevonden in Leeuwarden Architectenbureaus

OAK V.O.F.
Oosterkade 72
8911KJ  LEEUWARDEN
058-2343131

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Leeuwarden Assurantietussenpersonen

Hottinga FinanciŽle Diensten
Moleplaat 51
8939DS  LEEUWARDEN
058-2889163

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Leeuwarden Automatiseringsbureaus

Meulen ICT Consultancy B.V.
Francois HaverSchmidtwei 3
8914BC  LEEUWARDEN

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Leeuwarden Autoplaatwerk-spuiterijen

Care Schadeservice Leeuwarden
Jupiterweg 15A
8938AD  LEEUWARDEN
058-2883945

Er zijn autoreparateurs gevonden in Leeuwarden Autoreparateurs

Otter
Zwemmerstraat 8
8936AA  LEEUWARDEN
058-2881094

Er zijn autowasserijen gevonden in Leeuwarden Autowasserijen

Mobiele Carwash
Invasiestraat 15
8923CA  LEEUWARDEN

Er zijn banken gevonden in Leeuwarden Banken

CoŲperatieve Rabobank Leeuwarden-NW Friesland UA
Lieuwenburg 75
8925CJ  LEEUWARDEN
058-2334433

Er zijn basisscholen gevonden in Leeuwarden Basisscholen

Oostvaarder OBS De
Tjerk Hiddesstraat 51
8921NM  LEEUWARDEN
058-2122116

Er zijn beddenwinkels gevonden in Leeuwarden Beddenwinkels

Easy Dream
Voorstreek 46
8911JR  LEEUWARDEN
058-2160212

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Leeuwarden Belastingadviseurs

Weistra & van der Meer Belastingadv. B.V.
Alexander Cohenwei 14
8914BG  LEEUWARDEN
058-2159355

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Leeuwarden Binnenhuisarchitecten

Betty Terpstra, Interieurarchitectuur
Staniastate 20
8926LC  LEEUWARDEN
058-2675252

Er zijn binnenvaart gevonden in Leeuwarden Binnenvaart

Sijbranda
Julianalaan 58B
8932AC  LEEUWARDEN
058-2158504

Er zijn bloemisten gevonden in Leeuwarden Bloemisten

Fleurshop
Nieuwestad 150
8911DB  LEEUWARDEN
058-2150740

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Leeuwarden Boekenspecialisten

Books & Wine
Kleine Kerkstraat 15
8911DL  LEEUWARDEN
058-2134747

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Leeuwarden Boekenuitgeverijen

20 leafdesdichten en in liet fan wanhoop B.V.
Haniasteeg 57
8911BX  LEEUWARDEN
058-2128706

Er zijn bouwmarkten gevonden in Leeuwarden Bouwmarkten

Formido Leeuwarden
Elzenstraat 3
8924JN  LEEUWARDEN
058-2120889

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Leeuwarden Bouwspecialisten

Bleeker Betonboorbedrijf
Soendastraat 27
8921JA  LEEUWARDEN
058-2163324

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Leeuwarden Bruingoedwinkels

Jong Satelliet
Sjaerdemaslot 22
8926KK  LEEUWARDEN

Er zijn cafes gevonden in Leeuwarden Cafes

Amigo Pizza- en Snackservice
Nieuwe Oosterstraat 14
8911KN  LEEUWARDEN
058-2135354

Er zijn cateraars gevonden in Leeuwarden Cateraars

Visservice Sloterdijk
Snekertrekweg 23
8912AA  LEEUWARDEN

Er zijn computerwinkels gevonden in Leeuwarden Computerwinkels

Partsonly
De Pelsweg 11
8934CC  LEEUWARDEN
058-2886755

Er zijn cv-installateurs gevonden in Leeuwarden Cv-installateurs

R&M van der Meulen V.O.F.
Zenegroen 233
8935KJ  LEEUWARDEN
058-2665070

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Leeuwarden Dakdekkers-dakconstructeurs

Topdak
Verzetsstraat 39
8923CP  LEEUWARDEN
058-2673542

Er zijn dansscholen gevonden in Leeuwarden Dansscholen

SwingXpress
Speelmansstraat 91
8911GN  LEEUWARDEN

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Leeuwarden Dierenwinkels

Anisol
Rengerslaan 8
8917DD  LEEUWARDEN

Er zijn discos gevonden in Leeuwarden Discos

Fire Palace B.V.
Nieuwestad 49
8911CJ  LEEUWARDEN
058-2165105

Er zijn drankwinkels gevonden in Leeuwarden Drankwinkels

Donker
Oostergrachtswal 115
8921AC  LEEUWARDEN
058-2127766

Er zijn dumpzaken gevonden in Leeuwarden Dumpzaken

Visio
Lekkumerweg 84A
8923BB  LEEUWARDEN

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Economisch-adviesbureaus

Advisor B.V.
Tesselschadestraat 35
8913HA  LEEUWARDEN
058-2160206

Er zijn fietswinkels gevonden in Leeuwarden Fietswinkels

Lammert de Vries Fietsen
Voorstreek 65-67
8911JK  LEEUWARDEN
058-2121214

Er zijn fitnesscentra gevonden in Leeuwarden Fitnesscentra

Fitplan Leeuwarden
Groningerstraatweg 354
8924JH  LEEUWARDEN
058-2668320

Er zijn fotografen gevonden in Leeuwarden Fotografen

Hoge Noorden
Oostergrachtswal 31
8921AA  LEEUWARDEN
058-2157966

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Leeuwarden Fotografiewinkels

Foto Video Bleeker
Peperstraat 9
8911HZ  LEEUWARDEN
058-2124258

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Leeuwarden Fysiotherapeuten

Shiatsu Praktyk Ljouwert
Ypeijstraat 13
8933DT  LEEUWARDEN
058-8447409

Er zijn glazenwassers gevonden in Leeuwarden Glazenwassers

Kooistra
Albert Cuypstraat 6
8932EC  LEEUWARDEN

Er zijn goederenvervoer gevonden in Leeuwarden Goederenvervoer

Postma Transport
Icarusweg 1
8938AX  LEEUWARDEN
058-2884204

Er zijn grondverzetters gevonden in Leeuwarden Grondverzetters

Gebr. Pol
Siriusweg 2
8938BB  LEEUWARDEN
058-2848600

Er zijn hardware-consultants gevonden in Leeuwarden Hardware-consultants

Dionit automatisering
Zenegroen 125
8935KD  LEEUWARDEN

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Leeuwarden Hondentrimsalons

Janke
Ramstraat 43
8921PW  LEEUWARDEN
058-2131160

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Leeuwarden Horloge-reparateurs

Groenenberg Uurwerkmaker en Goudsmid
Zuiderplein 5
8911AM  LEEUWARDEN
058-2125368

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Leeuwarden Hotelrestaurants

Bastion Hotel Leeuwarden B.V.
Legedijk 6
8935DG  LEEUWARDEN
058-2890112

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Leeuwarden Hoveniersbedrijven

Tuincentrum Beek
Verlengde Schrans 43
8932NK  LEEUWARDEN
058-2887688

Er zijn incassobureaus gevonden in Leeuwarden Incassobureaus

Relinq B.V.
Zuidvliet 620-622
8921EZ  LEEUWARDEN
058-2340636

Er zijn interieurbouwers gevonden in Leeuwarden Interieurbouwers

Bouw en Interieur
Euterpestraat 44
8915BD  LEEUWARDEN

Er zijn internetproviders gevonden in Leeuwarden Internetproviders

Ultra Telecom
Nieuwe Oosterstraat 17
8911KM  LEEUWARDEN

Er zijn jachthavens gevonden in Leeuwarden Jachthavens

CoŲp. Ver. tot Stg. Inst. v. Schiphuizen UA
Boerhaavestraat 10
8921TK  LEEUWARDEN
058-2135376

Er zijn juweliers gevonden in Leeuwarden Juweliers

Goldfever
Voorstreek 32A
8911JP  LEEUWARDEN
058-2164365

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Leeuwarden Kampeerterreinen

Kleine Wielen
De Groene Ster 14
8926XE  LEEUWARDEN
0511-431660

Er zijn kappers gevonden in Leeuwarden Kappers

Ingermo-de
Schrans 82
8932NH  LEEUWARDEN
058-2136162

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Leeuwarden Keukenspecialisten

Bleijinga Keukens
Avondsterweg 1E
8938AK  LEEUWARDEN
058-2887733

Er zijn kinderopvang gevonden in Leeuwarden Kinderopvang

Nadin h.o.d.n. Franch & Free
Accamastraat 35
8921EP  LEEUWARDEN
058-2139612

Er zijn klusbedrijven gevonden in Leeuwarden Klusbedrijven

Venema & Rijpma
Karel Doormanstraat 10
8921GK  LEEUWARDEN

Er zijn koeriers gevonden in Leeuwarden Koeriers

Express Koerier Flits
Apolloweg 1e
8938AT  LEEUWARDEN
058-2883020

Er zijn kunstwinkels gevonden in Leeuwarden Kunstwinkels

Art 24
De Leijen 21
8939BC  LEEUWARDEN
058-2151404

Er zijn lasbedrijven gevonden in Leeuwarden Lasbedrijven

Algera Lasbedrijf
Adonisweg 7A
8938BH  LEEUWARDEN

Er zijn loodgieters gevonden in Leeuwarden Loodgieters

Katje en Van der Meer Installaties
Castorweg 7
8938BE  LEEUWARDEN
058-2671034

Er zijn makelaars gevonden in Leeuwarden Makelaars

De Waard Makelaars B.V.
Voorstreek 21 -23
8911JH  Leeuwarden
058-2165265

Er zijn maneges gevonden in Leeuwarden Maneges

Manege Molenruiters
Fioringras 11
8935BM  LEEUWARDEN

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Leeuwarden Massagesalons-afslankstudios

Smoke Free + Praktijk voor Gezondheid en Voeding
Nieuwe Hollanderdijk 57
8932ET  LEEUWARDEN
058-2157008

Er zijn metselaars gevonden in Leeuwarden Metselaars

Guminski
Auke Stellingwerfstraat 8
8921NW  LEEUWARDEN
058-2162558

Er zijn meubelmakers gevonden in Leeuwarden Meubelmakers

Jan Blom
Zwitserswaltje 5
8911LG  LEEUWARDEN
058-2135138

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Leeuwarden Meubelstoffeerders

Zwette Logistiek B.V.
Zwettestraat 31
8912AV  LEEUWARDEN
058-2347826

Er zijn meubelzaken gevonden in Leeuwarden Meubelzaken

Slauerhoff Interieurs
Voorstreek 26
8911JP  LEEUWARDEN
0582124289

Er zijn modeontwerpers gevonden in Leeuwarden Modeontwerpers

Jolanda Toering Knitwear Design
Paulus Akkermanwei 40
8915KD  LEEUWARDEN
058-7850784

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Leeuwarden Motorfietswinkels

Point
Harlingerstraatweg 80
8915CN  LEEUWARDEN
058-2990289

Er zijn notarissen gevonden in Leeuwarden Notarissen

Nord Notarissen & Advocaten
Druifstreek 72
8911LH  LEEUWARDEN
058-2444422

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Leeuwarden Opinieonderzoekers

Veen
Maerten Gerritszstraat 12
8921GV  LEEUWARDEN

Er zijn opticiens gevonden in Leeuwarden Opticiens

Cocon
Wirdumerdijk 39
8911CC  LEEUWARDEN
058-2151353

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Organisatie-adviesbureaus

OpticaTraining
Turfmarkt 7
8911KS  LEEUWARDEN
058-2163744

Er zijn parfumerie gevonden in Leeuwarden Parfumerie

Douglas
Nieuwestad 138
8911DB  LEEUWARDEN
058-2152883

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Leeuwarden Participatiemaatschappijen

Haarlemse Participatie Maatschappij
Beursplein 1
8911BE  LEEUWARDEN
058-2994499

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Leeuwarden Passagiersvaart-veerdiensten

Zeilcharters Robert Rinzema
Willemskade 64B
8911BC  LEEUWARDEN
058-8449277

Er zijn pensions gevonden in Leeuwarden Pensions

Bordine Bed & Breakfast and Studiorent
Bordineweg 113
8931AN  LEEUWARDEN

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Leeuwarden Postorderbedrijven

Jovibo Trading
Azaleastraat 120A
8922GN  LEEUWARDEN
058-2651813

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Leeuwarden Projectontwikkelaars

Binnenstad Locatie Franeker B.V.
Orionweg 1
8938AG  LEEUWARDEN
058-2124670

Er zijn psychologen gevonden in Leeuwarden Psychologen

Hirango
Beslingastate 15
8926NG  LEEUWARDEN
058-8440202

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Leeuwarden Publicrelationbureaus

Tigra Beheer B.V.
Eysingastraat 3
8932PD  LEEUWARDEN
058-2800777

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Rechtskundig-adviesbureaus

Nico van der Wal/Advies
Sleutelbloem 24
8935RP  LEEUWARDEN
058-2881801

Er zijn reclamebureaus gevonden in Leeuwarden Reclamebureaus

Lift Marketing Communicatie B.V.
Achter het Station 1
8932EW  LEEUWARDEN
058-2347575

Gesponsorde links

Er zijn reclamedrukkerijen gevonden in Leeuwarden Reclamedrukkerijen

A 3
Ceresweg 32
8938BG  LEEUWARDEN
058-2889892

Er zijn registeraccountants gevonden in Leeuwarden Registeraccountants

Forza B.V.
Nijdamstrastate 13
8925HL  LEEUWARDEN
058-2672476

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Leeuwarden Reisbemiddelaars

BE Fast, Fly! B.V.
Grote Kerkstraat 20H
8911EC  LEEUWARDEN
050-8003031

Er zijn reisorganisaties gevonden in Leeuwarden Reisorganisaties

Lets Travel
Nieuwe Schrans 2
8932HB  LEEUWARDEN

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Leeuwarden Religieuze-organisaties

Petah Tigwa (Deur der Hoop)
Rooswinkelstate 80
8925LK  LEEUWARDEN

Er zijn rijscholen gevonden in Leeuwarden Rijscholen

Hoogeveen
Roptastate 71
8926RM  LEEUWARDEN

Er zijn schadeverzekeraars gevonden in Leeuwarden Schadeverzekeraars

Friesland Bank
Zuiderstraat 2
8911BN  LEEUWARDEN
058-2994899

Er zijn schilders gevonden in Leeuwarden Schilders

Maasmond Leeuwarden
Corellistraat 50
8915BW  LEEUWARDEN
058-2159526

Er zijn schoenreparatie gevonden in Leeuwarden Schoenreparatie

Piet Rusken
Zuidvliet 398
8921ET  LEEUWARDEN

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Leeuwarden Schoonmaakbedrijven

Kuperus
Poolsterweg 17
8938AN  LEEUWARDEN
0582155425

Er zijn sloopbedrijven gevonden in Leeuwarden Sloopbedrijven

Postma
James Wattstraat 25
8912AS  LEEUWARDEN
058-2134973

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Leeuwarden Sociaal-cultureel-werk

Stichting Wijkorganisatie Aldlan
Salomonszegel 99
8935SC  LEEUWARDEN
058-2882010

Er zijn software-consultants gevonden in Leeuwarden Software-consultants

MartCom
Sassingastins 98
8925JN  LEEUWARDEN
058-2673762

Er zijn software-producenten gevonden in Leeuwarden Software-producenten

Socatron
De Kei 169
8918AX  LEEUWARDEN
058-2670288

Er zijn speciaal-basisonderwijs gevonden in Leeuwarden Speciaal-basisonderwijs

Verenig. voor Chr. Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden
Claes Bockes Balckstraat 37
8921BX  LEEUWARDEN

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Leeuwarden Speelgoedwinkels

Treinen Passage
Sint Jacobsstraat 38-40
8911HV  LEEUWARDEN
058-2139100

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Leeuwarden Sport-speciaalzaken

Golfstore Friesland
Woelwijk 101
8926XD  LEEUWARDEN
0511-432692

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Stedebouwkundig-adviesbureaus

MUG Ingenieursbureau
Drachtsterweg 3A
8936AA  LEEUWARDEN
058-2887100

Er zijn stratenmakers gevonden in Leeuwarden Stratenmakers

W&O Klussenbedrijf V.O.F.
De Bird 46
8918EZ  LEEUWARDEN
058-2675717

Er zijn stukadoren gevonden in Leeuwarden Stukadoren

Stukadoors-, tegel- en onderh.bedr. E.M. van Elst
Jongamastate 37
8926NM  LEEUWARDEN
058-2670465

Er zijn tabakswinkels gevonden in Leeuwarden Tabakswinkels

See & Buy
Tuinen 5A
8911KB  LEEUWARDEN
058-2153739

Er zijn tandartsen gevonden in Leeuwarden Tandartsen

Centrum Zuiderburen B.V.
Wiardaplantage 3
8939AA  LEEUWARDEN
058-2133357

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Leeuwarden Tandtechnische-bedrijven

Bodent
Westersingel 22
8913CL  LEEUWARDEN
058-2131088

Er zijn taxibedrijven gevonden in Leeuwarden Taxibedrijven

Bosgraaf
Kingmastate 68
8926NP  LEEUWARDEN
058-2663005

Er zijn tegelzetters gevonden in Leeuwarden Tegelzetters

Nieuwhof
Carlierstraat 2
8919BB  LEEUWARDEN
058-2122204

Er zijn telecomwinkels gevonden in Leeuwarden Telecomwinkels

KPN Business Center Leeuwarden
Van der Nootstraat 12
8913HV  LEEUWARDEN

Er zijn textiel-winkels gevonden in Leeuwarden Textiel-winkels

Jansma Woonstijl
Voorstreek 2
8911JN  LEEUWARDEN
058-2136862

Er zijn thuiszorg gevonden in Leeuwarden Thuiszorg

Zorgkompas in Beweging
Voorstreek 97
8911JM  LEEUWARDEN

Er zijn timmermannen gevonden in Leeuwarden Timmermannen

Quak Onderhouds- & Timmerbedrijf
Verlengde Schrans 51
8932NK  LEEUWARDEN
058-2131315

Er zijn transporteurs gevonden in Leeuwarden Transporteurs

Express4you A.H. den Hartog
Johan Winklerwei 275
8915ET  LEEUWARDEN

Er zijn tuincentra gevonden in Leeuwarden Tuincentra

Thuiskweker
Amperestraat 16B
8912AD  LEEUWARDEN
058-2157007

Er zijn uitleenbedrijven gevonden in Leeuwarden Uitleenbedrijven

Bullet Service B.V.
Mr. P.J. Troelstraweg 173
8919AB  LEEUWARDEN
058-2124011

Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Leeuwarden Uitzendbureaus

Maintec Contracting B.V.
Zuidvliet 300
8921ET  LEEUWARDEN
058-2122240

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Leeuwarden Vakantiehuizen

Vakantiedorp Het Grootslag B.V.
Willemskade 17
8911AX  LEEUWARDEN
058-2159440

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Leeuwarden Veeteelt-diensten

Beyaerdt Consultancy
Swingmastate 48
8925LD  LEEUWARDEN
058-2664283

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Leeuwarden Verhuur-personenautos

Marlis B.V.
Snekertrekweg 87
8912AB  LEEUWARDEN
058-2162016

Er zijn vertalers gevonden in Leeuwarden Vertalers

Bakker-Centrum voor Talenservice
Lieuwenburg 100
8925CL  LEEUWARDEN
058-2675378

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Leeuwarden Verzorgingshuizen

Hervormde Stichting De Hofwijck
Dirk Zeperweg 2
8917AZ  LEEUWARDEN

Er zijn videotheken gevonden in Leeuwarden Videotheken

Video Thuis
Schrans 22-24
8932NE  LEEUWARDEN
058-2132028

Er zijn viswinkels gevonden in Leeuwarden Viswinkels

Schootstra Visspecialist
Schrans 119
8932ND  LEEUWARDEN
058-2890289

Er zijn vloerleggers gevonden in Leeuwarden Vloerleggers

Friese Parketlegservice B.V.
Noordvliet 489
8921HJ  LEEUWARDEN
058-2166347

Er zijn webdesigners gevonden in Leeuwarden Webdesigners

Smids Designstudio
Harlingertrekweg 85A
8914AV  LEEUWARDEN
058-2136052

Er zijn webhosting gevonden in Leeuwarden Webhosting

Sohosted
Valeriusstraat 13A
8916CT  LEEUWARDEN
058-8443327

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Leeuwarden Woningbouwverenigingen

Nieuw Wonen Friesland
Marshallweg 9
8912AC  LEEUWARDEN
058-2334111

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Leeuwarden Woningstoffeerderijen

Jong Vloeren
Valeriusstraat 20-B
8915AE  LEEUWARDEN

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Leeuwarden Zitmeubel-makers

Egbert Sturing Maatwerk in Meubelen en Houten Vloeren
Castorweg 12
8938BE  LEEUWARDEN
058-2134250

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid