blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Leeuwarden
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Leeuwarden Accountants

Feenstra
Elzenstraat 7
8924JN  LEEUWARDEN
058-2655526

Er zijn administratiekantoren gevonden in Leeuwarden Administratiekantoren

Drost
Wijbrand de Geeststraat 97
8921AK  LEEUWARDEN
058-2672346

Er zijn advocatenkantoren gevonden in Leeuwarden Advocatenkantoren

Noordersingel B.V.
Noordersingel 2
8917BA  LEEUWARDEN
058-2122548

Er zijn antiekwinkels gevonden in Leeuwarden Antiekwinkels

Emmakade 2 Antiek
Emmakade 2
8933AS  LEEUWARDEN
058-2153464

Er zijn apotheken gevonden in Leeuwarden Apotheken

C.V.
Kruisdobbe 6
8939BB  LEEUWARDEN
058-2131503

Er zijn architectenbureaus gevonden in Leeuwarden Architectenbureaus

Nice House Architectuur
Maagdepalm 132
8935NH  LEEUWARDEN
058-2130511

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Leeuwarden Assurantietussenpersonen

Avťro Achmea
Lange Marktstraat 26
8911AD  LEEUWARDEN
058-2979797

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Leeuwarden Automatiseringsbureaus

Domino ICT
Ouddeelstraat 23
8936AZ  LEEUWARDEN
058-2848586

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Leeuwarden Autoplaatwerk-spuiterijen

Euro-Schadecentrum
Celsiusweg 3
8912AM  LEEUWARDEN
058-2168312

Er zijn autoreparateurs gevonden in Leeuwarden Autoreparateurs

Zwette
James Wattstraat 16
8912AS  LEEUWARDEN
058-2152240

Er zijn autowasserijen gevonden in Leeuwarden Autowasserijen

Friesland Yacht Cleaning
Diepenbrockstraat 2
8916EJ  LEEUWARDEN

Er zijn banken gevonden in Leeuwarden Banken

Staalbankiers
Lange Marktstraat 28
8911AD  LEEUWARDEN
058-2911911

Er zijn basisscholen gevonden in Leeuwarden Basisscholen

Leeuwarder Schoolvereniging
Jelsumerstraat 10
8917EN  LEEUWARDEN
0582126618

Er zijn beddenwinkels gevonden in Leeuwarden Beddenwinkels

Kreeft Bedden
Groningerstraatweg 183
8922GE  LEEUWARDEN
058-2151866

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Leeuwarden Belastingadviseurs

Vellinga c.s. Belastingadviseurs
Voorstreek 103-A
8911JM  LEEUWARDEN
058-2650470

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Leeuwarden Binnenhuisarchitecten

Henk Hulscher Interieurarchitect B.N.I.
Noordvliet 19
8921GD  LEEUWARDEN
058-2152242

Er zijn binnenvaart gevonden in Leeuwarden Binnenvaart

Andromeda
Julianalaan 58B
8932AC  LEEUWARDEN
058-2158504

Er zijn bloemisten gevonden in Leeuwarden Bloemisten

Emmy
Bleeklaan 39
8921GX  LEEUWARDEN
058-2159996

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Leeuwarden Boekenspecialisten

Boekenvoordeel
Bilgaardpassage 20
8918HR  LEEUWARDEN
058-2666889

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Leeuwarden Boekenuitgeverijen

Eisma Edumedia B.V.
Archimedesweg 20
8912AK  LEEUWARDEN
058-2954851

Er zijn bouwmarkten gevonden in Leeuwarden Bouwmarkten

Bergsma Doe Het Zelf
Harlingerstraatweg 34
8916BD  LEEUWARDEN
058-2165340

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Leeuwarden Bouwspecialisten

Hylkema Bouw
Eillartsstraat 12
8921EK  LEEUWARDEN

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Leeuwarden Bruingoedwinkels

Delta Shop Leeuwarden
Nieuweburen 109
8911EZ  LEEUWARDEN

Er zijn cafes gevonden in Leeuwarden Cafes

Tille
Pieter Sipmawei 17
8915DZ  LEEUWARDEN
058-2120728

Er zijn cateraars gevonden in Leeuwarden Cateraars

J.P.J. van Cleef h.o.d.n. Spare Rib Express
Neptunusweg 36
8938AA  LEEUWARDEN
058-2883400

Er zijn computerwinkels gevonden in Leeuwarden Computerwinkels

J & D Systems
Jan Jelles Hofleane 32
8915HP  LEEUWARDEN
058-2167979

Er zijn cv-installateurs gevonden in Leeuwarden Cv-installateurs

Installatie-en Servicebureau Bijlsma
Castorweg 46
8938BE  LEEUWARDEN
058-2130535

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Leeuwarden Dakdekkers-dakconstructeurs

Timmer Dakbedekkingen B.V.
Nynke van Hichtumwei 47
8915JG  LEEUWARDEN
058-2123310

Er zijn dansscholen gevonden in Leeuwarden Dansscholen

Danssportcentrum Van der Harst
Papaverstraat 50
8922CH  LEEUWARDEN

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Leeuwarden Dierenwinkels

Dierenboetiek
Schrans 135
8932ND  LEEUWARDEN
058-2891099

Er zijn discos gevonden in Leeuwarden Discos

Boxum Horeca IV B.V.
Ruiterskwartier 91
8911BR  LEEUWARDEN
0512-515391

Er zijn drankwinkels gevonden in Leeuwarden Drankwinkels

Boomsma Distilleerderij/ Wijnkoperij B.V.
Bagijnestraat 42A
8911DR  LEEUWARDEN
058-2135135

Er zijn dumpzaken gevonden in Leeuwarden Dumpzaken

Romkema
Oenemastate 68
8926PS  LEEUWARDEN

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Economisch-adviesbureaus

Participant B.V.
Ossekop 4
8911LE  LEEUWARDEN
058-2130200

Er zijn fietswinkels gevonden in Leeuwarden Fietswinkels

Rein Faber Tweewielers
Willem Alexanderplein 22
8931DX  LEEUWARDEN
058-2885863

Er zijn fitnesscentra gevonden in Leeuwarden Fitnesscentra

Actief
Zuidvliet 24
8921BL  LEEUWARDEN
058-2150787

Er zijn fotografen gevonden in Leeuwarden Fotografen

Visser & De Graef B.V.
Leeuwerikstraat 40
8916CE  LEEUWARDEN
0582-130849

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Leeuwarden Fotografiewinkels

Foto M.G.M.
Voorstreek 74
8911JT  LEEUWARDEN
058-2123650

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Leeuwarden Fysiotherapeuten

Shiatsu Praktyk Ljouwert
Ypeijstraat 13
8933DT  LEEUWARDEN
058-8447409

Er zijn glazenwassers gevonden in Leeuwarden Glazenwassers

Correct
Huizumerlaan 133
8934BG  LEEUWARDEN
058-2802241

Er zijn goederenvervoer gevonden in Leeuwarden Goederenvervoer

Bloemenbezorgdienst Fakro
Anjelierstraat 22
8922BM  LEEUWARDEN
058-2160187

Er zijn grondverzetters gevonden in Leeuwarden Grondverzetters

Gebr. Pol
Siriusweg 2
8938BB  LEEUWARDEN
058-2848600

Er zijn hardware-consultants gevonden in Leeuwarden Hardware-consultants

Dionit automatisering
Zenegroen 125
8935KD  LEEUWARDEN

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Leeuwarden Hondentrimsalons

Pico Bello
De Wetering 1
8939BN  LEEUWARDEN

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Leeuwarden Horloge-reparateurs

Venema
Ferdinand Bolstraat 107
8932JN  LEEUWARDEN
058-2128944

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Leeuwarden Hotelrestaurants

Schatten van Leeuwarden
Hofplein 29
8911HJ  LEEUWARDEN
058-2162180

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Leeuwarden Hoveniersbedrijven

Tuincentrum Beek
Verlengde Schrans 43
8932NK  LEEUWARDEN
058-2887688

Er zijn incassobureaus gevonden in Leeuwarden Incassobureaus

Relinq B.V.
Zuidvliet 620-622
8921EZ  LEEUWARDEN
058-2340636

Er zijn interieurbouwers gevonden in Leeuwarden Interieurbouwers

Klaver Vier
Jachthavenlaan 5
8937AM  LEEUWARDEN
058-2136194

Er zijn internetproviders gevonden in Leeuwarden Internetproviders

Stratim Interactive B.V.
Achter het Station 1
8932EW  LEEUWARDEN
058-2347578

Er zijn jachthavens gevonden in Leeuwarden Jachthavens

CoŲp. Ver. tot Stg. Inst. v. Schiphuizen UA
Boerhaavestraat 10
8921TK  LEEUWARDEN
058-2135376

Er zijn juweliers gevonden in Leeuwarden Juweliers

Copini
Bilgaardpassage 27
8918HR  LEEUWARDEN
058-2661466

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Leeuwarden Kampeerterreinen

Taniaburg
Vierhuisterweg 72
8919AH  LEEUWARDEN
058-2662246

Er zijn kappers gevonden in Leeuwarden Kappers

Oosthoek
Coopmansstraat 8
8921ST  LEEUWARDEN
058-2135508

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Leeuwarden Keukenspecialisten

Amati-Cucine
Tijnjedyk 81
8936AC  LEEUWARDEN
058-2881317

Er zijn kinderopvang gevonden in Leeuwarden Kinderopvang

Klimop
De Kei 2A
8918AZ  LEEUWARDEN
058-2664240

Er zijn klusbedrijven gevonden in Leeuwarden Klusbedrijven

Radomile
Marowijnestraat 8B
8931BT  LEEUWARDEN
058-2561117

Er zijn koeriers gevonden in Leeuwarden Koeriers

Bike Express
Edisonstraat 10
8912AW  LEEUWARDEN
058-2991543

Er zijn kunstwinkels gevonden in Leeuwarden Kunstwinkels

Atelier en Galerie Reinier Knol
Bleeklaan 129
8921HA  LEEUWARDEN
058-2663358

Er zijn lasbedrijven gevonden in Leeuwarden Lasbedrijven

Staalkracht
Ouddeelstraat 6
8936AX  LEEUWARDEN
058-2129420

Er zijn loodgieters gevonden in Leeuwarden Loodgieters

Gasomek Technisch Bureau
Ouddeelstraat 8
8936AX  LEEUWARDEN
058-2801994

Er zijn makelaars gevonden in Leeuwarden Makelaars

Makelaardij o.g. Hoekstra
Willemskade 9
8911AW  Leeuwarden
058-2337333

Er zijn maneges gevonden in Leeuwarden Maneges

Manege Molenruiters
Fioringras 11
8935BM  LEEUWARDEN

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Leeuwarden Massagesalons-afslankstudios

Lady Line Leeuwarden B.V.
Spanjaardslaan 3A
8917AJ  LEEUWARDEN
058-2801122

Er zijn metselaars gevonden in Leeuwarden Metselaars

Gorecki
Auke Stellingwerfstraat 8
8921NW  LEEUWARDEN
058-2162558

Er zijn meubelmakers gevonden in Leeuwarden Meubelmakers

Jan Blom
Zwitserswaltje 5
8911LG  LEEUWARDEN
058-2135138

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Leeuwarden Meubelstoffeerders

Hamersma
Poststraat 35
8911GX  LEEUWARDEN
058-2123005

Er zijn meubelzaken gevonden in Leeuwarden Meubelzaken

Profijt Meubel Leeuwarden
Voltastraat 11A
8912AE  LEEUWARDEN
058-2122288

Er zijn modeontwerpers gevonden in Leeuwarden Modeontwerpers

LOVSKI NOBO
Voorstreek 17
8911JH  LEEUWARDEN
058-2125775

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Leeuwarden Motorfietswinkels

Motoport Leeuwarden C.V.
Jupiterweg 19
8938AD  LEEUWARDEN
058-2800100

Er zijn notarissen gevonden in Leeuwarden Notarissen

Vacant kantoor Trip Advocaten & Notarissen
Wiardaplantage 9
8939AA  LEEUWARDEN
058-2347347

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Leeuwarden Opinieonderzoekers

F Vijf
Margaretha de Heerstraat 19
8921AK  LEEUWARDEN
058-2990694

Er zijn opticiens gevonden in Leeuwarden Opticiens

Hoop Brillen
Schrans 61
8932NB  LEEUWARDEN
058-2887900

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Organisatie-adviesbureaus

Grizzly Limited
Carlierstraat 3
8919BB  LEEUWARDEN
058-2158224

Er zijn parfumerie gevonden in Leeuwarden Parfumerie

See & Buy
Tuinen 5A
8911KB  LEEUWARDEN
058-2153739

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Leeuwarden Participatiemaatschappijen

Cambuur Plus Participatie B.V.
Cambuurplein 44
8921RG  LEEUWARDEN
058-2963300

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Leeuwarden Passagiersvaart-veerdiensten

Twee Provincien
De Zwemmer 1
8939CA  LEEUWARDEN
058-2885446

Er zijn pensions gevonden in Leeuwarden Pensions

Bordine Bed & Breakfast and Studiorent
Bordineweg 113
8931AN  LEEUWARDEN

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Leeuwarden Postorderbedrijven

Vries
P C Hooftstraat 11
8913GP  LEEUWARDEN
058-2151883

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Leeuwarden Projectontwikkelaars

Vondelstaete
Einsteinweg 3
8912AP  LEEUWARDEN
058-2123343

Er zijn psychologen gevonden in Leeuwarden Psychologen

Hirango
Beslingastate 15
8926NG  LEEUWARDEN
058-8440202

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Leeuwarden Publicrelationbureaus

Vliet Creatieve Communicatie
Gymnasiumstraat 9
8932GT  LEEUWARDEN
058-2122010

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Rechtskundig-adviesbureaus

Vissade
Emmakade 9
8921AD  LEEUWARDEN
058-2120014

Er zijn reclamebureaus gevonden in Leeuwarden Reclamebureaus

Ljouwart
Roodborststraat 10
8916AG  LEEUWARDEN
058-2166363

Gesponsorde links

Er zijn reclamedrukkerijen gevonden in Leeuwarden Reclamedrukkerijen

Akribie Zeefdruk Leeuwarden
Marshallweg 18
8912AC  LEEUWARDEN
058-2133002

Er zijn registeraccountants gevonden in Leeuwarden Registeraccountants

Boom
Kingmastate 30
8926NB  LEEUWARDEN
058-2651020

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Leeuwarden Reisbemiddelaars

Frisia Tours
Merelstraat 8
8916AV  LEEUWARDEN

Er zijn reisorganisaties gevonden in Leeuwarden Reisorganisaties

SkŻtsje De Trouwe Hulp
Bildtsestraat 46
8913EH  LEEUWARDEN

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Leeuwarden Religieuze-organisaties

Zuiderkruis
Nachtegaalstraat 1
8916BA  LEEUWARDEN

Er zijn rijscholen gevonden in Leeuwarden Rijscholen

Frosk
Ereprijs 76
8935JK  LEEUWARDEN
058-2884959

Er zijn schadeverzekeraars gevonden in Leeuwarden Schadeverzekeraars

Friesche Pachtonderlinge De Waarborg
Sixmastraat 4
8932PA  LEEUWARDEN
058-2124989

Er zijn schilders gevonden in Leeuwarden Schilders

Rubenax Schilderwerk & Schoonmaak
Aggemastate 30
8926PD  LEEUWARDEN
058-2664203

Er zijn schoenreparatie gevonden in Leeuwarden Schoenreparatie

Visser
D Hondecoeterstraat 37
8932DP  LEEUWARDEN
058-2122629

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Leeuwarden Schoonmaakbedrijven

Kuperus
Poolsterweg 17
8938AN  LEEUWARDEN
0582155425

Er zijn sloopbedrijven gevonden in Leeuwarden Sloopbedrijven

Postma
James Wattstraat 25
8912AS  LEEUWARDEN
058-2134973

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Leeuwarden Sociaal-cultureel-werk

Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015
Simon de Vliegerstraat 50
8932ER  LEEUWARDEN

Er zijn software-consultants gevonden in Leeuwarden Software-consultants

MartCom
Sassingastins 98
8925JN  LEEUWARDEN
058-2673762

Er zijn software-producenten gevonden in Leeuwarden Software-producenten

Logihuis b.v.
Jacob van Wieringenstrjitte 3
8927AC  LEEUWARDEN
058-2669011

Er zijn speciaal-basisonderwijs gevonden in Leeuwarden Speciaal-basisonderwijs

Verenig. voor Chr. Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden
Claes Bockes Balckstraat 37
8921BX  LEEUWARDEN

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Leeuwarden Speelgoedwinkels

Speelgoed Brattinga
Sint Jacobsstraat 4
8911HT  LEEUWARDEN
058-2125682

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Leeuwarden Sport-speciaalzaken

Friese Kartshop
Achter de Hoven 47
8933AG  LEEUWARDEN

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Leeuwarden Stedebouwkundig-adviesbureaus

Tuingalerie
Het Wijd 5
8939BG  LEEUWARDEN
058-2882769

Er zijn stratenmakers gevonden in Leeuwarden Stratenmakers

Kuperus & Van Velzen Bestratingsbedrijf
Guozzemar 18
8939CH  LEEUWARDEN
058-2887657

Er zijn stukadoren gevonden in Leeuwarden Stukadoren

Flisijn
Venusweg 9
8938BC  LEEUWARDEN
058-2883283

Er zijn tabakswinkels gevonden in Leeuwarden Tabakswinkels

ICI Paris XL
Wirdumerdijk 12
8911CD  LEEUWARDEN
0318-579111

Er zijn tandartsen gevonden in Leeuwarden Tandartsen

Tandzorg Eindhoven B.V.
Lange Marktstraat 22A
8911AD  LEEUWARDEN
058-2162006

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Leeuwarden Tandtechnische-bedrijven

Boersma Tandprothetiek
Zevenblad 7
8935RK  LEEUWARDEN
058-2801717

Er zijn taxibedrijven gevonden in Leeuwarden Taxibedrijven

Connexxion Taxi Services
Vestaweg 38
8938AV  LEEUWARDEN
058-2849520

Er zijn tegelzetters gevonden in Leeuwarden Tegelzetters

Mosaico
Alma Tademastraat 8
8921BW  LEEUWARDEN

Er zijn telecomwinkels gevonden in Leeuwarden Telecomwinkels

Media Zone B.V.
Westersingel 52
8913CL  LEEUWARDEN
058-2335833

Er zijn textiel-winkels gevonden in Leeuwarden Textiel-winkels

Jansma Woonstijl
Voorstreek 2
8911JN  LEEUWARDEN
058-2136862

Er zijn thuiszorg gevonden in Leeuwarden Thuiszorg

Terminale Thuiszorg Noord-West Friesland
Groningerstraatweg 211
8922GG  LEEUWARDEN

Er zijn timmermannen gevonden in Leeuwarden Timmermannen

Berezinski
Auke Stellingwerfstraat 8
8921NW  LEEUWARDEN
058-2162558

Er zijn transporteurs gevonden in Leeuwarden Transporteurs

Machmari Transport
Van Sytzamastraat 20
8933DW  LEEUWARDEN

Er zijn tuincentra gevonden in Leeuwarden Tuincentra

Thuiskweker
Amperestraat 16B
8912AD  LEEUWARDEN
058-2157007

Er zijn uitleenbedrijven gevonden in Leeuwarden Uitleenbedrijven

MediPower International B.V.
Lange Marktstraat 22-A
8911AD  LEEUWARDEN
058-2162006

Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Leeuwarden Uitzendbureaus

Quick Personeelsdiensten Leeuwarden B.V.
Icarusweg 7
8938AX  LEEUWARDEN
058-2163335

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Leeuwarden Vakantiehuizen

Vakantiedorp Het Grootslag B.V.
Willemskade 17
8911AX  LEEUWARDEN
058-2159440

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Leeuwarden Veeteelt-diensten

Pasture B.V.
Vestaweg 3
8938AV  LEEUWARDEN
058-2332099

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Leeuwarden Verhuur-personenautos

Autopallas Verhuur B.V.
Pallasweg 8
8938AS  LEEUWARDEN
058-2886030

Er zijn vertalers gevonden in Leeuwarden Vertalers

Bakker-Centrum voor Talenservice
Lieuwenburg 100
8925CL  LEEUWARDEN
058-2675378

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Leeuwarden Verzorgingshuizen

Huize Sint Jozef
Eestraat 15
8922JA  LEEUWARDEN
0582131425

Er zijn videotheken gevonden in Leeuwarden Videotheken

Videokring Europa
Schrans 71
8932NB  LEEUWARDEN
058-2800310

Er zijn viswinkels gevonden in Leeuwarden Viswinkels

Schootstra Visspecialist
Schrans 119
8932ND  LEEUWARDEN
058-2890289

Er zijn vloerleggers gevonden in Leeuwarden Vloerleggers

PM Vloeren
Zuidvliet 2
8921BL  LEEUWARDEN
058-2991999

Er zijn webdesigners gevonden in Leeuwarden Webdesigners

Terpstra Informatica
Valeriusstraat 80B
8915AK  LEEUWARDEN

Er zijn webhosting gevonden in Leeuwarden Webhosting

Virtueelbetalen
Zuidergrachtswal 14
8933AD  LEEUWARDEN

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Leeuwarden Woningbouwverenigingen

Pavo
Marshallweg 9
8912AC  LEEUWARDEN

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Leeuwarden Woningstoffeerderijen

Stoffeerservice R. Spindelaar
Leliestraat 10
8922BP  LEEUWARDEN

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Leeuwarden Zitmeubel-makers

Jan Blom
Zwitserswaltje 5
8911LG  LEEUWARDEN
058-2135138

  Terug naar - Home

disclaimer